Links

“De Specht”
Bij “De Specht” zijn alle modellen nestkasten en dierenholen vrijwel uit voorraad leverbaar.
Bovendien zijn ook allerlei voersilo’s en zogenaamde poppenkasten (om uit rupsen vlinders op te kweken) verkrijgbaar.

“De Bonte Piet”
Stichting tot Instandhouding van Vogel- en Egelopvang de “Bonte Piet” te Midwoud.

Stichting MAK Blokweer
In West-Friesland in Blokker bij Hoorn (NH) ligt Mak Blokweer, het Milieu Activiteiten Centrum met Kijkboerderij in het unieke natuurpark Blokweer.
Educatie, recreatie, presentatie, ecologisch beheer en participatie zijn activiteiten die ingezet worden om het doel te bereiken.
Voor de individuele bezoeker, scholen of andere groepen zijn mogelijkheden om aan deze activiteiten deel te nemen of in overleg te ontwikkelen.
Recreatie en educatie gaan hand in hand bij Mak Blokweer.

Milieu Educatief Centrum “De Witte Schuur”, Enkhuizen
Stichting Milieu Educatief Centrum De Witte Schuur is een professionele organisatie voor omgevingseducatie met een sociaal maatschappelijke functie binnen de regio West-Friesland.
De Witte Schuur wil door middel van educatieve activiteiten het inzicht vergroten in hedendaagse natuur- en milieuvraagstukken, met als doel bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin bewust wordt gehandeld ten aanzien van natuur en milieu.

IVN afd. West-Friesland (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid)
Het IVN is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen lokaal betrekt bij natuur, milieu en landschap. De vereniging telt 174 afdelingen met zo’n 20.000 betrokken leden. De afdeling West-Friesland (275 leden) organiseert al 40 jaar publieksactiviteiten voor jong en oud.
Vooral in het bezoekerscentrum het Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, 1611 BN Bovenkarspel en vanuit dependance Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud (afslag Hauwert).

NME West-Friesland
NME West-Friesland is het samenwerkingsverband van drie NME-centra in de regio Oostelijk West-Friesland: IVN West-Friesland te Stede Broec, Mak Blokweer te Hoorn en MEC De Witte Schuur te Enkhuizen.

Landschap Noord-Holland
Natuur is voor iedereen onmisbaar! Landschap Noord-Holland beschermt als onafhankelijke stichting grote delen natuur en landschap via aankoop, ontwikkeling en beheer. Ook geven wij gevraagd en ongevraagd advies en verrichten onderzoek. Dit doen we met ruim 100 medewerkers en 4.400 vrijwilligers, gesteund door 43.000 Beschermers en 40 bedrijfsVrienden. Landschap Noord-Holland beschermt inmiddels 79 eigen natuurgebieden.

Milieufederatie Noord-Holland
De Milieufederatie Noord-Holland maakt deel uit van de natuur- en milieubeweging in Nederland en is bij uitstek een netwerkorganisatie. Zij vormt een netwerk van en voor particuliere natuur- en milieuorganisaties in Noord-Holland. Ruim 175 organisaties zijn als lid bij de Milieufederatie Noord-Holland aangesloten. De Milieufederatie ondersteunt de lidorganisaties met adviezen, praktische handleidingen, themadagen, cursussen en dergelijke. De milieufederatie werkt bovendien samen met lidorganisaties.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beheert bijna 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier.
Onze kerntaken zijn het beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie, houtproductie en recreatie. Behoud en herstel van natuurgebieden en ontwikkeling van nieuwe natuur zijn hierbij belangrijk. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke waterbeheersing, groene zones in en rond steden en natuureducatie werkt Staatsbosbeheer met verschillende partijen samen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor een grote variatie aan taken.
Deze taken zijn in hoofdlijnen te verdelen in de volgende kerntaken: Water, Dijken, Wegen en Vaarwegen.